Ionebalanse og ionegeneratorer
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Ionebalanse og ionegeneratorer

Tordenvær, fosser, skog, og bølger

Har du opplevd hvor klar og ren luften virker etter et tordenvær? Tordenværet har generert negative luftioner. Før uværet var luften lummer og trykkende. De positive luftionene dominerte. Luftioner er ladde molekyler i luften. Levetiden til luftioner ca 30 sekunder inne og et par minutter ute.

Ionekonsentrasjoner

 

Kilder til luftioner

Høye ionekonsentrasjoner finnes også ved fosser, på høyfjellet, i nåleskog med vind, ved foten av isbreer, og ved strandkanten når bølger brytes. De fleste mennesker har positive opplevelser ved å oppholde seg på slike steder. Alt vann som fordamper genererer negative ioner. Radioaktivitet, flammer, og glødende objekter generer både positive og negative ioner. Den ellers antatt farlige radongassen er den viktigste kilde til produksjon av luftioner innendørs.

Ionebalanse

Den optimale ionekonsentrasjonen anslås til 4000 ioner pr. kubikkcentimer. Under 500 ioner gir ofte følelse av dårlig luft. Normalt er det 10% flere positive enn negative ioner. Hvis overskuddet av positive ioner økes utover dette, opplever enkelte ubehag.

Humør og depresjoner
Ødelagt ionebalanse

Høyt nivå negative ioner bedrer humøret og er en nyttig behandling ved depresjoner. (Goel,2006. Perez,2013) Ødelagt ionebalanse kan være en undervurdert side ved syke hus syndromet. Ionekonsentrasjonen er redusert med opptil 95% i enkelte boliger og kontorer. Dette forveksles ofte med tørr luft.

Forurensning

Forurensningspartikler i luften, syntetiske tepper, og plastflater i bygninger blir vanligvis elektrostatisk oppladet. Dette reduserer luftens ioneinnholdet. Det samme gjør elektrostatiske luftrensere, og mekaniske ventilasjonsanlegg.

Været

Kreft og svulster

Været påvirker ionekonsentrasjonen i stor grad. Regnvær genererer negative ioner. Negative ioner fra fordampende vann ser ut til redusere kreftrisikoen og begrense utviklingen av svulster (Yamada,2006) Fønvind har en ugunstig ionesammensetning. Tilsvarende vinder knyttes til øket kriminalitet, øket antall ulykker og mange innleggelser på sykehus. Værsyke ser ut til å påvirkes mer av ioneinnholdet i luften enn andre.

Individuell virkning

Reaksjoner på ionebalansen er svært individuell. Det kan være viktigere å prøve ut kunstig ionisert luft enn å måle ionekonsentrasjonen. Mange føler umiddelbart velbehag ved innånding av kunstig ionisert luft. Ved elektrostatisk oppladning av personer, ødelegges ionebalansen før luften når lungene.

Oksygenopptak
Klaustrofobi og angst

Ionisert luft øker trolig oksygenopptaket i blodet, og hjertet avlastes. (Sirota,2008) Både kroppslige og tankemessige prestasjoner forbedres. Ved klaustrofobi bør ionisering av luften i rommet forsøkes. Ioner er brukt i heiser. Angst kan muligens også reduseres ved bruk av ionegeneratorer.

Helsevirkninger
Hodepine og tretthet
Ionegeneratorer

Ionebalansen påvirker trolig hormonsystemet, bl.a serotonin. Dette kan merkes som stress, depresjoner, nervøsitet, irritabilitet, rastløshet, hodepine, migrene, øyeplager, kvalme, hevelser, leddsmerter, hjertebank, tretthet, og døgnrytme. En rapport hevder at 40-80% av pasienter med slike plager opplever lindring ved bruk av ionegenerator. (Hawkins,1981). En metaanalyse av 33 studier konkluderer med kun redusert depresjon. (Perez, 2013).

Astma
Prestasjonsevne

Et overskudd av negative ioner har trolig positive virkninger på luftveislidelser, værsyke, rusmiddelavhengighet, brannskader, astma, og allergi. Generelt økes velvære, prestasjonsevne og motstandskraft med naturlig ionebalanse. Det kan måles endring i hjernebølgene (EEG).

Ionegeneratorer
Vaskerutiner

Vær oppmerksom på at ionegeneratorer legger igjen et skittlag på vegger, tak og gjenstander i nærheten. Dette må tas hensyn til i vaskerutinene. De kan også produsere skadelig ozongass og har kraftige elektromagnetiske felt. Mange ionegeneratorer med støvfiltre har støyende vifter.

Ubehag ved ionisering

Ionegeneratorer har fått et noe dårlig rykte pga. overdrevne virkninger i reklamen. Enkelte opplever ubehag som svimmelhet og hodepine. Mange ionegeneratorer slutter å produsere ioner etter en tid. Muligens er ioner fra fordampende vann mer effetive en elektrisk genererte. (Yamada, 2006)

Priser

Prisen på de rimeligste ionegeneratorene er et par hundre kroner, men det er få stabile leverandører. I en bolig kan 2-5 slike være bedre enn en stor. Disse bør plasseres minst 3 meter fra soveplasser. Støvmengden i luften reduseres kraftig av ionegeneratorer.

Litteratur:

Smith,CW. & Best,S. 1989 "Electromagnetic man - health hazards in the electrical environment",
  Dent London
Krueger,A. 1973 "Are negative ions good for you?", New Scientist nr 1.
Kohenlechner, M. 1984 "Værsyk", Dreyer, Oslo

Referanser:

Hawkins, L.H. 1981. "Air ionisation and office health", Building Services and Environmnetal
  Engeneer, April.
Krueger & Reed 1976. "Serotonin hypotesis of ion action", Science 193.
Perez, V. "Air ions and mood outcomes: a review and meta-analysis", BMC Psychiatry. Jan
Sirota, TV. 2008. "Effect of negative air ions on respiratory organs and blood",
  Biofizika. Sep-Oct.
Yamada,M. 2006. "Water-generated negative air ions activate NK cell and inhibit
  carcinogenesis in mice." Cancer Lett, Aug

 

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 

Ukesleie av ferieleilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc