Mobiltelefoner, radar, radiosendere og helse
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M.Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Mobiltelefoner, radar, radiosendere og helse

Elektromagnetisk stråling
Mobiltelefoner, radar, radiosendere

Kjemiske og elektriske prosesser er grunnlaget for alt liv. De siste årene har det vært fokusert kraftig på endringene i den kjemiske komponenten som skyldes forurensning. Endringene i den elektriske komponenten har vært så godt som ignorert. Trolig utgjør stråling fra mobiltelefoner, radiosendere, radarer, etc. et alvorlige helseproblem.

Stråleøkning

Mengden av lavfrekvente magnetiske felt og mikrobølger er i dag ekstremt mye høyere enn naturlig. Denne elektromagnetiske strålingen genererer svake strømmer i alle ledende stoffer, enten det er antenner eller mennesker. Likevel har det vært antatt at denne elektromagnetiske forurensningen har vært uskadelig.

Radar

En rekke forskningsarbeider sannsynliggjør at strålingen er skadelig. Dette gjelder spesielt mikrobølger. Mikrobølger sendes ut fra radaranlegg, mobiltelefonmaster, mobiltelefoner, nettbrett, PCer, trådløse telefoner, trådløse nettverk, diverse kommunikasjonssystem, mikrobølgeovner, TV satellitter, sensorer for døråpnere, bomstasjoner, nye biler, m.m.

Grå stær

Mikrobølger gir en spesiell type grå stær. (Zaret,1977) Amerikanske myndigheter betaler ut skadeserstatninger til bl.a. flygere som har fått synsskader på grunn av radar. Dette gjøres utenfor rettssystemet. Muligens gir også gamle dataskjermer, mobiltelefoner og trådløse nettverk slike skader.

Kreft og radar

Det rapporteres om øket krefthyppighet rundt militære flybaser. (Lester,1982) Ved norske kystfort med radar er det høye krefttall. Yrkesmessig radareksponert personale har 300% overhyppighet av kreft og 700% overhyppighet av leukemi. (Szmigielski,1988) Det påvises også mer fosterskader, aborter og brystkreft. (Goldsmith,1995) Små håndholdte radarer som bl.a. brukes i fartkontroller gir økt testikkelkreft. (Faroy-Menciere,2002).

Pulsmodellerte mikrobølger

Laboratorieforsøk viser at pulsmodulerte mikrobølger kan innvirke på cellekulturer. Virkningen sannsynliggjør økt kreftfare. (Byus,1988) Radar, mobiltelefoner og trådløst internett pulsmodulerer mikrobølgene. Immunforsvaret påvirkes av mikrobølger. (Moszczynski,1999)

Radarer i Norge

Radarer finnes på bakken, i fly, på båter, og på spesiell militære kjøretøyer. Kupler og skålformede antenner gjør dem lett gjenkjennelig. I Norge er det ca 200 flyradarer og 450 militære radarer. Det anslås at 2% av norske boliger blir direkte bestrålt. Nye radarer er trolig mindre farlige enn gamle fordi datamaskiner muliggjør mindre energibruk.

Kreft og radiosendere

Radiobølger anses vanligvis som mindre skadelig enn mikrobølger. Det er påvist vesentlig overhyppighet av kreft hos radioamatører. (Milham,1982. Milham,1988. Savitz,1987) Disse utsettes for kraftig bestråling. I boliger lages det radiobølger avtrådløst internett, AMS strømmålere, trådløse telefoner, mobiltelefoner, baby calls, lysstoffrør, lysdimmere, plasma TVer, TV-spill, fjernstyrte leker og generelt stadig mer trådløst utstyr.

Reumatiske plager

Egne erfaringer med miljøsjekking av boliger kan indikere overhyppighet av hodepine, reumatiske plager og problemer med skjoldbruskkjertelen rundt store radio og TV sendere. De som bor på toppene er mer utsatt enn de som er skjermet av landskapet.

Misdannelser hos barn
Downs Syndrom

Foreldre med over gjennomsnittlig radareksponering har et unormalt høyt antall misdannede barn. Skader på arveanleggene er påvist. Barn med Downs Syndrom har en overhyppighet av fedre utsatt for radarbestråling. (Siegler,1965) Det finnes spredte indikasjoner på skadet motorisk koordinering, talefeil, og synsproblemer.

Multippel sklerose

Mikrobølger kan ødelegge det isolerende laget rundt nervetrådene. Dette gir symptomer som ligner på multippel sklerose. (Clark,1983) Det området i verden som har høyest hyppighet av multippel sklerose er Vestlandet. Fiskeflåten og tildels forsvaret gjør Vestlandet til et høyt radarbelastet område. Multippel sklerose er tilnærmet ukjent i de fattigste u-landene.

Hjertesykdommer

Hjerte- og karsykdommer i et område av Finland økte dramatisk etter installasjon av en stor Sovjetisk radarstasjon. Radaren var spesiell fordi den skulle reflektere mikrobølger via en innsjø i området. Ingen tilsvarende kraftig økning av hjerteproblemer er kjent fra andre områder. (Becker,1985) Finland har verdens høyeste hyppighet av hjerteinfarkt.

Biologisk resonans

Mikrobølger får sannsynligvis DNA molekyler i kroppen til å svinge i resonans. (Science News,1984) Cellemembranene har kanaler styrt av elektrisk spenning. Transporten av stoffer ut og inn av cellene påvirkes. De fleste organer ser ut til å reagere på lave doser. Dette innbefatter hjernen, immunsystemet, hjerte og karsystemet, hormonbalansen, og nervesystemet.

Frekvensavhengige virkninger

Forskjellige biologiske prosesser henholdsvis hemmes og aktiveres avhengig av frekvensene på bestrålingen. Dyreforsøk bekreftet for lang tid tilbake at radio- og mikrobølger har en rekke biologiske innvirkninger. (Szmigielski,1988)

Livsstilsplager

 

 

Det er imidlertid faglig strid om hvorvidt endringene medfører helseskader. Ut fra et "føre var" prinsipp bør en være obs på sammenhenger med allergi, hodepine, uopplagthet, søvnproblemer, angst, dårlig hukommelse, betennelser, reumatisme, hormonforstyrrelser, og såkalte livsstilsplager.

Mobiltelefon
Trafikkulykker

Mobiltelefoner med antennen nær hode kan gi akutt hodepine, svimmelhet og konsentrasjonsproblemer. Man vet at hjerneaktiviteten endres av strålingen (Ferreri,2006. Keetley,2006) Konsentrasjonsvansker gir trolig økt antall trafikkulykker. Antenne på biltaket reduserer strålingen vesentlig.

Hands-free
Basestasjoner

Hands-free sett er ingen fullgod løsning. Øreproppen kan, avhengig av kompliserte forhold, fungere som antenne. Strålingen fra antennespissen treffer da inne i øret hvor hodeskallen i liten grad beskytter hjernen. I bymessig strøk nær basestasjoner stråler mobiler ofte mindre enn der det er langt til basestasjoner. Storbrukere av mobiltelefon kan derfor ha fordeler av å bo nær basestasjoner.

Nettbrett og smarttelefoner

Strålingen fra mobiltelefoner varierer fra modell til modell. Smarttelefoner og nettbrett belaster mer en eldre mobiltelefoner. De stråler kraftig selv når de ikke er i bruk hvis WiFi er aktivert. Klassiske mobiltelefoner stråler primært når de brukes til å ringe. Strålingen er høyest når telefonen slås på og ved oppkobling av en samtale. De kan da med fordel holdes bort fra kroppen. Belastningen reduseres hvis en holder avstand og bruker den på høyttalende.

Mobiltelefon og kreft

Mange forskningsrapporter peker i retning av at mobiltelefoner kan gi kreft. I amerikansk høyesterett ble dette avvist som ikke godt nok dokumentert, men det var dissens blant dommerne. Et av usikkerhetsmomentene er at det tar tid å utvikle kreft og at mobiltelefoner ennå er et relativt ungt fenomen. En metaanalyse konkludere med overhyppighet av hjernesvulst etter 10 års mobiltelefonbruk. (Hardell,2009)

Leukemiceller

I en undersøkelse ble det observert i detalj hvordan leukemiceller endrer adferd ved stråling tilvarende det en mobiltelefon gir. De første 24 timene ble det observert at gener som trigget celledød ble aktivert. Dette er gunstig, men etter 48 timer skjedde det motsatte. En overlevelsemakanisme ble aktivisert og celledelingen ble svært aggresiv. (New Scientist,2002) Likevel er man ikke villig til å konkludere med at mobiltelefonstråling er farlig.

Mobiltelefoner og allergi


Osidativt stress

En japansk forskningsrapport viser at mikrobølger fra mobiltelefon øker allergiske hudreaksjoner på midd og pollen. (Kimata,2002) Dette øker plager med atopisk eksem. Samme forsker har påvist tilsvarende reaksjon ved bruk av gamle dataskjermer. (Kimata,2002) Stoffer i blodet som er typiske for allergiske reaksjoner øker. Mobiltelefoner øker også oksidativt stress. (Stopczyk,2005)

Fruktbarhet og fosterskader

Dyreforsøk sannsynliggjør redusert mannlig fruktbarhet ved bruk av mobiltelefon. (Kumar,2012) Hjerneskader og endringer i hormoner som noradrenalin og dopamin, påvises hos fostre. (Jing,2012) Radareksponering ble tidvis brukt som prevensjonsmiddel av militære på 60 og 70-tallet. En slik effekt bekreftes eksperimentelt. (Ye,2007) Lærevansker og svekket hukommelse påvises etter fostereksponering for mikrobølger. (Zhao,2005)

Angst og irritabilitet
Melatonin

Mer angst, irritabilitet og lavere vekt påvises i dyreforsøk ved mikrobølgenivåer fra mobiltelefoner. Samtidig bruk av melatonin ser ut til å reversere denne effekten. (Sokolovic,2012) GSM telefoner gir dyr adferdsendringer og trigger stressreaksjoner. (Khirazova, 2012)

Tretthet, hodepine, søvn, konsentrasjon

En undersøkelse av svenske ungdommer viser mer angst, tretthet, hodepine, konsentrasjonsvansker og søvnvansker hos de som brukte mest mobiltelefon. (Söderqvist,2008) En annen undersøkelse over et år viser at de som bruker mobiltelefon mest, utvikler mer depresjoner, søvnvansker og stressplager. (Thomée,2011) Tilsvarende psykiske skader påvises i bygninger nær basestasjoner for mobiltelefoner. (Abdel-Rassoul,2007)

Søvnproblemer, hodepine, og muskelsmerter

Man kan velge å ikke ha mobiltelefon, men mobiltelefonmaster bygges over alt. En sveitsisk undersøkelse påviser søvnproblemer, hodepine og muskelsmerter i en avstand av 2 km fra mobiltelefonmaster. (Aftenposten,12.1.96) Mastene kjennetegnes av hvite pakker på montert på toppen. Det er mulig å skjerme strålingen. Hodepine og stresslignende reaksjoner er påvist rundt basestasjoner for mobiltelefoner. (Hutter,2006. Abdel-Rassoul,2007).

Trådløse kontorer

På mange arbeidsplasser brukes kun trådløse telefoner og trådløst internett. Dette er en helt unødvendig eksponering av store befolkningsgrupper. Man vet ikke nok om langtidsvirkningene og det finnes enkle kablede alternativer for kontormiljøer. Med vårt høye sykefravær og fokus på trygt arbeidsmiljø, er dette merkelig. Temaet er nærmest tabu til tross for at antall sykemeldinger pga. slitenhet har økt med 69% siden år 2000. Norge bruker mer ressurser på å sjekke at kontorstoler har fem ben slik at ansatt ikke skal falle på gulvet.

Farekriterier

Dagens faregrenser for elektromagnetisk stråling er satt ut fra feil kriterier. Myndighetene tar kun hensyn til såkalte termiske effekter, dvs. oppvarming. Direkte bioelektriske virkninger benektes ennå, men uttalelsene er blitt mindre bastante de siste årene.

Faregrenser

Det er sikkert at økt kreftforekomst rundt både radarer og basestasjoner for mobiltelefoner ikke skyldes oppvarming. (Yakymenko,2011) Dose-respons kalkuleringer av kreftoverhyppighet hos radarpersonell antyder en faregrense på 10 mikrowatt/cm2. (Richter,2000)

Mikrowatt/m2

Helsemyndighetene i Salzburg har spesielt strenge retningslinjer. De ønsker maksimum så lavt som 10 mikrowatt/m2 utendørs og 1 mikrowatt/m2 innendørs. Merk forskjellen på angivelse i cm2 og m2. En mikrowatt per kvadratcentimeter, er 10000 mikrowatt per kvadratmeter. Det er stor usikkerhet rundt faregrensene og i hvilken grad faregrensene er frekvensavhengige. Egen erfaring fra målinger antyder 10 mikrowatt/m2 som en faregrense.

Sovjet
Våpen

Sovjet og Øst-Europa lå lenge foran vesten i forskning på biologiske effekter av elektromagnetisk forurensning. Faregrensen for mikrobølger på 1 mikrowatt/cm3 for sivile og 10 mikrowatt/cm3 for yrkeseksponerte var 1000 ganger strengere i Sovjet enn i USA. Muligens utnyttet Sovjet kunnskapen om elektromagnetisk stråling og biologi til våpenformål. Den enormt kraftige Kiev senderen var interessant i denne sammenheng.

Moskvaambassaden
Kreft

Under den kalde krigen ble USAs ambassade i Moskva bestrålt med mikrobølger. Bestrålingen var vesentlig lavere enn den amerikanske faregrensen. Tre ambassadører døde av kreftlignende sykdommer. Det har senere vært hevdet uoffisielt at ambassaden hadde verdens høyeste kreftdødlighet. (Brodeur,1977. US Senate,1979) Usikkerheten er stor rundt hensikten med bestrålingen.

Militær virksomhet

Det elektromagnetiske spekteret utnyttes til fulle i militær sammenheng. (Lange,1985). Elektronisk krigføring er en enorm industri. Det er store økonomiske interesser involvert i å tilbakevise påstander om skadevirkninger. På den norske fregatten KNM Kvikk fikk et stort antall militære barn med misdannelser. Båten var utstyrt for elektronisk krigføring. Ansatte som brukte tilsvarende utstyr på land fikk også barn med misdannelser.

Radarskader

Blant ledere innen industri og forsvar har det vært allment kjent siden 2. verdenskrig at radar har visse skadevirkninger. Ved innflyging til gamle Fornebu flyplass med tett bebyggelse rundt, ble flygere bedt om ikke å bruke radar unødvendig.

Gigawattsendere

De sterkeste radaranleggene har i dag en spisseffekt på utrolige 1 Gigawatt. Jorden bestråles kontinuerlig av en rekke TV og overvåkningssatellitter. Det finnes militære sendere kraftige nok til varme opp atmosfæren slik at radiosendinger blir umulig. Amerikanernes SDI program, ofte kalt "star wars", tok sikte på å utnytte blant annet stråling til å ødelegge innkommende atomraketter.

Mikrobølgelinker

I Norge er det utbygd militær og sivil mikrobølgekommunikasjon Store parabolantenner er ofte godt synlig. Trådløst internett benytter mindre stavformede antenner på taket av bygninger og lignende. Mobiltelefonmaster har vanligvis lyse, firkantede pakker på toppen.

Mikrobølgekilder

I boligen er trådløst internett, AMS strømmålere, trådløse telefoner, nettbrett, mobiltelefoner, bluetooth utstyr og mikrobølgeovnen de største strålingskildene. Trådløse telefoner stråler også når de ikke er i bruk. På PC må trådløs kommunikasjon slås av med en bryter eller via software for å unngå stråling også når en bruker nettkabel. Utstyr for å benytte eksisterende strømledninger som nettkabel, finnes.

AMS strømmålere

Automatiske strømmålere, også kaldt smartmålere, stråler i varierende grad. I leilighetskomplekser installeres ofte AMS målere av merke Aidon. Disse er mest uheldige fordi de stråler tilnærmet kontinuerlig. Det er feil når myndighetene påstår de stråler mindre enn en mobiltelefon. Andre AMS målere sender kun en sjelden gang og innebærer langt mindre belastning. Det er mulig å slippe AMS målere hvis en får legeattest, men i leilighetskomplekser hjelper det lite når alle naboene får målere. Aidon målere kan trolig kables.

Mikrobølgeovn

Alle mikrobølgeovner lekker. Mikrobølgeovner har ikke pulsmodulerte bølger slik som radar og antas noe mindre farlig. Ovnens stråling på 2450 MHz får vannmolekyler til å svinge i resonans. Strålene trenger rundt 3 cm inn i et menneske. De går tildels gjennom tørre trevegger. Mikrobølger vil også reflekteres av en rekke materialer.

Strålefare
Mikrobølget mat

Bruk av mikrobølgeovn frarådes inntil ytterligere uavhengig forskning på ikke-termiske effekter foreligger. Videre frarådes det å spise mikrobølget mat daglig. Det finnes lite viten om langtidsvirkningene. Vi vet at proteinstrukturen endres på en annen måte enn ved koking eller steking. Vitamin B12 nivået reduseres. (Watanabe,1998) Det påvises konkrete forskjeller ved koking av poteter i vann og mikrobølgeovn.(Btaszczak,2004)

Reaksjoner på kokt og tint mat

To sveitsiske forskere undersøkte personer før og etter de spiste mat kokt eller tint i mikrobølgeovn. Blodet reagerte på samme måte som ved forgiftning. Lymfereaksjoner tilsvarte personer med kreft. (Aftenposten,25.6.92) De to forskerne har fått store problemer med søksmål fra mikrobølgovnprodusenter. I Russland var mikrobølgeovner tidligere forbudt pga. strålefaren.

Alternativ medisin

Innen alternativ medisin frarådes det spesielt å varme opp mat til småbarn i mikrobølgeovn. Ifølge Rikshospitalet ødelegger mikrobølger stoffer i morsmelk som er nødvendig for barnets immunforsvar. Det varr også uttalt bekymring for skader hos ungdom som har jobbet foran mikrobølgeovner på gatekjøkken.

Parabolantenner

Et par tilfeller av akutte plager knyttet til nærliggende parabolantenner for TV er diskutert i media. Parabolantenner mottar og reflekterer mikrobølger, men strålingen er der uavhengig av antennene. Antennene er store fordi radiosignaler er svake. Interferens og vinduseffekter kan oppstå, dette virker noe usannsynlig. En begynner nå også å bruke vanlige paraboler til senderantenner for trådløst internett.

Foreningen for el-overfølsomme

"Elöverkänsligas Riksförbund" i Sverige og "Foreningen for el-overfølsomme" (FELO) i Norge er interesseorganisasjoner som arbeider med elektrisk forurensning. De har gitt ut flere publikasjoner om temaet. Strømallergi diskuteres mye i Sverige. Problemene tas mer alvorlig enn i Norge. Store forskningsmidler er bevilget. Misnøyens med Staten Strålevern og deres avvisning av helsefarer, har ført til opprettelsen av "Folkets Strålevern" i Norge.

Dataskjerm

Gamle dataskjermer var trolig den utløsende faktor som ga overfølsomhet mot alle typer elektrisitet. Rødflammet hud er ofte den første indikasjonen. Enkelte strømallergikere kan ikke oppholde seg i vanlige hus eller gå i butikker. Tilsvarende skader er kjent blant radiooperatører. Enkelte med psykiske vansker tiltrekkes av fenomenet og blindtester burde vært brukt mer.

Teleslynger for hørselshemmede

Gamle teleslynger for hørselshemmede med ledninger i alle rom er trolig den farligste enkeltkilden til elektromagnetisk forurensning som finnes i boliger. Også nabobygningene påvirkes. Reumatisme, kreft og generell uopplagthet er vanlig i slike miljøer. Alternativt utstyr basert på infrarød overføring antas å være ufarlig.

Radar og skogdød

 

Skader på trær

Radar er en stressfaktor for nåletrær på lik linje med sur nedbør. Det var omfattende skogskader på åskammene rundt den gamle Mågerø radaren på Tjøme, langs innflygingen til gamle Fornebu flyplass, og rundt Nordlysobservatoriet i Tromsø. Skogdøden arter seg som kraftig nålefelling, korte nåler, døde topper, og døde trær.

 

Skogdød rundt radar med kraftig mikrobølgestråling
Skogdød rundt de gamle radarkuplene på Tjøme. Kraftige pulsmodelerte mikrobølger dreper sannsynligvis nåletrær mens løvtrær greier seg.

Sur nedbør

Det var også omfattende skogdød på Hawai og Papua. (Die Zeit,17.11.89) Disse stillehavsøyene har nesten ikke sur nedbør. De er derimot knutepunkt for flytrafikk og militær aktivitet. Skogdøden i Europa var mest omfattende i de radarutsatte grensestrøkene mellom øst og vest. Skogen dør i Finnmark, men det er ikke sure fiskevann i området. Forurensningen fra Nikkel er muligens overdrevet.

Radarskjermede trær

Hvis døende trær skjermes fra radarbestråling, blir de friske igjen. (Øijord, 1987) Norske radarer antas å ha en spisseffekt på opptil 20 megawatt. Det kan muligens også finnes begrensede skogskader rundt radiosendere og mobiltelefonmaster som har vært operative noen år. Spesielt ser trær foran reflekterende fjellvegger svekket ut.

Bier og mobiltelefoner
Sprøytemidler
Virus og parasitter

Bikolonier begynte å dø ut i USA i 2007. Bidød har spredd seg til mange andre land. Forskning, spesielt fra India, viser at mobiltelefoner har en dramatisk innvirkning. At sprøytemidler også påvirker bier, er hevet over tvil. Men det er feil når norske forskere hevder bidød helt klart ikke skyldes mobiltelefoner. Hvis enkelte mobilfrekvenser skader biers helse, vil det observeres mer virus og parasitter selv om mobiltelefoner er den bakenforliggende dødsårsaken.

Bioinitiative.org

Det finnes flere tusen forskningsrapporter om helsefarer. For mer informasjon henvises til Bioinitiative.org som oppsummerer det viktigste fram til 2012. Egne erfaringer tyder på at mobiltelefoner og radiosender gir helseproblemer, men at skadene er mindre enn for felt fra strømnettet.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Uttrykket elektromagnetisk kompatibilitet, forkortet EMC, er blitt sentralt innen elektronikkindustrien. Den uttalte målsetningen er at f.eks. en PC ikke skal kunne utløse airbaggen i en bil. En annen målsetning er sannsynligvis å stilltiende redusere helseskadene ved unødvendig stråling.

Litteratur:

Carpenter, D. 2012. "Bioinitiative 2012 Report", Bioinitiative.org.
Smith,CW. Best,S. 1989 "Electromagnetic man - health hazards in the electrical
  environment", Dent London
Becker,RO. & Selden,G. 1985 "The body electric -electromagnetism and the
  foundation of life", Morrow, N.Y.
Marino,A. 1987 "Modern bioelectrisity", Dekker N.Y.
Frøhlich,H. 1988 "Biological coherence and response to external stimuli", Springer
  Verlag, Heidelberg
Lein, M. 1990 "Killing fields", Teknisk Ukeblad nr 10
Presman AS 1970 "Electromganetic fields and life", Plenum Press, N.Y.
Schjeldrup,V. 1987 "Elektromagnetismen og livet", Dreyer, Oslo
Electronics World. 1990 "Killing fields", January, England
Johannson,O. 1996 "Några tanker kring eløverkjenslighet og bildskermskade".
   Karolinska Institutet, Stockholm

Adresser:

Microwave News, PO Box 1799 Grand Central Station, New York, N.Y. 10163
  (Nyhetsbrev om elektromagnetisk forurensning)
Electromagnetic news, PO Box 25, Liphook, Hants, GU 307 SE, England
  (Nyhetsbrev om elektromagnetisk forurensning)
Statens Strålevern, Grini Næringspark 25, 1345 Østerås 22 24 41 90
Elöverkänsligas Riksförbund, Blåsutvägen 53, 121 36 Johanneshov, Sverige.
  00 46 8 712 90 65,
Folkets Strålevern, Fjelkensvingen 10, 1395 Hvalstad. 66 90 49 22
Foreningen for El-Overfølsomme (FELO), Fagerliveien 13, 0587 Oslo. 32 73 30 09

Referanser:

Abdel-Rassoul, G. 2007. "Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile
  phone base stations.", Neurotoxicology., Mar;
Brodeur,P. 1977 "The zapping og America. Microwaves, their deadly risk, and the
  cover-up", Norton, N.Y.
Btaszczak W. 2004. "Influence of cooking and microwave heating on microstructure
  and mechanical properties of transgenic potatoes.", Nahrung. Jun
Byus,CV. at al. 1988 "Increased ornithine decarboxylase activity in cultured cells
  exposed to lowenergy modulated microwave fields and phorbol tumor
  promotors", Cancer Res,  48, 4222-4226.
Clark,J. 1983 "Multiple sclerosis: A new theory concerning cause and cure", New
  Age Science Press, Sheffield
Faroy-Menciere, B. 2002. "Relationships between occupational exposure and cancer
  of the testis", Ann Med Interne, Mar
Ferreri,F. 2006 "Mobile phone emissions and human brain excitability.",
  Ann Neurol, Jun
Goldsmith, JR. 1995. "Epidemiologic Evidence of Radiofrequency Radiation
  (Microwave) Effects on Health in Military, Broadcasting, and Occupational
  Studies", Int J Occup Environ Health, Jan
Hardell, L. 2009. "Epidemiological evidence for an association between use of
  wireless phones and tumor diseases.", Pathophysiology, Aug;
Hutter,HP. 2006. "Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive
  performance in subjects living near mobile phone base stations.",
  Occup Environ Med, May
Jing J, 2012. "The influence of microwave radiation from cellular phone
  on fetal rat brain.",Electromagn Biol Med., Mar
Khirazova EE. 2012. "Effects of GSM-Frequency Electromagnetic Radiation on
  Some Physiological and Biochemical Parameters in Rats.",
  Bull Exp Biol Med., Oct
Kimata, H. 2002. "Enhancement of allergic skin wheal responses by microwave
  radiation from mobile phones in patients with atopic eczema/dermatitis
  syndrom", Int Arch AllergyImmunol, Dec
Kimata, H. 2003. "Enhancement of allergic skin wheal responses and in vitro
  allergen-specific IgE production by computer-induced stress in patients
  with atopic dermatitis", Brain Behav Immun, Apr
Keetley,V. 2006. "Neuropsychological sequelae of digital mobile phone exposure
  in humans." Nurepsykoclogica, 44(10).
Kumar, S. 2012. "Impact of microwave at X-band in the aetiology of male
  infertility.", Electromagn Biol Med. Sep
Lange, WR. 1985 "The frequency spectrum utilized for military communications",
  Military Technology no 6
Lester,RJ. & More,DF. 1982 "Cancer mortallity and air force basis".
  J.Bioelectricity,1
Milham,S. 1985 "Silent keys: leukemia mortallity in amateur radio operators",
  Lancet 6.4
Milham,S. 1988 "Increased mortallity in amateur radio operators due to lymphatic
  and hemotopatic malignancies", Am.J.Epidemol, 127(1)
Moszczynski, P. 1999. "The effect of various occupational exposures to microwave
  radiation on the concentrations of immunoglobulins and T lymphocyte subsets",
  Wiad Lek, 52.
New Scientist. 2002. "Cancel cell study deepens fear over cellphone saftey", Oct 26
Richter, E. 2000. "Cancer in radar technicians exposed to radiofrequency/microwave
  radiation: sentinel episodes.", Int J Occup Environ Health. Jul-Sep. Savitz,DA. & Calle,EE. 1987 "Leukemia and occupational exposure to
  electromagnetic fields", J. of Occupational Medicine, 29
Science News. 1984 "DNA helix found to oscillate in resonans with microwaves",
  21.6
Siegler,AT. et al. 1965. "Radiation exposure in parents of children with Downs
  Syndrome",  J.Hopkins.Med.J,117
Sokolovic, D. 2012. "The effect of melatonin on body mass and behaviour of rats
  during an exposure to microwave radiation from mobile phone.", Bratisl
  Lek Listy. 113(5).
Stopczyk,D. 2005. "Effect of electromagnetic field produced by mobile phones on
  the activity of superoxide dismutase (SOD-1)--in vitro researches",
  Ann Acad Med Stetin, 51
Szmigielski,S. et al. 1988 "Immunological and cancer-related aspects of exposure
  to low-level microwave and radiofrequency fields" i "Modern Bioelectricity",
  Dekker, N.Y.
Söderqvist, F. 2008. "Use of wireless telephones and self-reported health symptoms:
  a population-based study among Swedish adolescents aged 15-19 years."
  Environ Health. May.
Thomée S. 2011. "Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms
  of depression among young adults - a prospective cohort study.",
  BMC Public Health. Jan.
US Senate. 1979. "Microwave irradiation of the US Embassy i Moscow",
  Washington
Watanabe, F. 1998. "Effects of Microwave Heating on the Loss of Vitamin B(12) in
  Foods.", J Agric Food Chem. Jan.
Yakymenko, I. 2011. "Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer
  growth: evidences from radars and mobile communication systems.",
  Exp Oncol., Jun;
Ye LL. 2007. "Radar radiation damages sperm quality." Zhonghua Nan Ke Xue.,Sep;
Zaret,MM. & Snyder,WZ. 1977 "Cataracts and avionic radiation",
  Brit.J.Ophthamol,61
Zhao, ZG. 2005. "Relationship between millimeter wave irradiation in pregnant
  mice and c-Fos protein expression in hippocampus and learning and memory
  functions in their offsprings.", Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye
  Bing Za Zhi. Dec.
Øijord,NK. 1987 "Syk skog - Skogdød og miljømessig unntakstilstand", Dreyer, Oslo

 

 Tilbake Hjem Opp Neste Ukesleie av ferieleilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etcUopplagt hjemme - frisk borte?