Ordliste over uttrykk om innemiljø
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M.Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene. 1989-2013
m@lande.co

Ordliste over uttrykk om innemiljø

Adrenalin

Hormon som forbereder kroppen på nødssituasjoner som kamp eller flukt. Øker hjertefrekvensen, øker blodsukkeret, utvider blodårene. Knyttet til aggressivitet. Utskilles av binyrene. Adrenalin kan også skilles ut av endetrådene til det sympatiske nervesystemet. Manglende adrenalin gir tretthet, apati, depresjon, forvirring, konsentrasjonsvansker, handlingslammelse, og sukkerhunger.

Antioksidant

Stoffer som uskadeliggjør såkalt frie radikaler i kroppen. Disse er sentrale ved flere helseproblemer. Vitaminer og enkelte mineraler er viktige antioksidanter.

Ampere

Måleenhet for strømstyrke. Forkortes A. Strømstyrken er årsak til magnetiske felt.

Bioelektrisistet

Svak elektrisk strøm og spenning som spiller sammen med de kjemiske reaksjonene i livsprosessene.

Bq

Bequerell. Måleenhet for radioaktiv stråling.

dB

Desibel. Enhet for måling av lydstyrke. Energien i lyden dobles for hver tredje dB.

Dopamin

Biokjemisk stoff som påvirker nervesystemet og er knyttet til belønningsmotivert adferd.

Dosimeter

En måler for å måle doser, f.eks., av radongass.

EEG

Elektroencefalogram. Diagram som viser de elektriske svingningene i hjernen. Disse hjernebølgene avspeiler for eksempel sinnstilstander, stressnivå, og søvnfaser.

Eksitere

Brukes om tilførsel av energi til et molekyl som ikke er sterk nok til å ionisere det. Ved ionisering av molekyler i kroppen kjenner man til mekanismen som kan gi kreft.

Elektromagnetisk forurensning

Fellesbetegnelse for all menneskelagd elektromagnetisk stråling, elektriske felter, magnetiske felter, og ladde partikler. Den elektromagnetiske strålingen omfatter gammastråling, røntgenstråling UV-lys, lys, infrarøde stråler, mikrobølger, radio og TV bølger, og lavfrekvente elektromagnetiske felt.

Elektromagnetisk stråling

Fellesbetegnelse for gammastråling, røntgenstråling UV-lys, lys, infrarøde stråler, mikrobølger, og radio og TV bølger.

Formaldehyd

Gass som kan gi betydelige helseplager i boliger. Stammer hovedsakelig fra sponplater, andre limte bygningsmaterialer, lim, maling, tekstiler, vaskemidler, og røyking.

Formaldehyddonorer

Stoffer som avspalter formaldehyd. Brukes til konservering i bl.a. kosmetikk, hårpleieprodukter, barberingskremer, solkremer og flytende såpe. Formaldehyd framgår da normalt ikke av innholdsfortegnelsen. Eksempler på slike stoffer er Quarternium-15, imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, dimethyloldimethyl hydantoin (DMDM), natriumhydroxymethylglycinate (glycine) og bronopol. Gir ofte kontaktallergi.

Frekvens

Svingninger pr sekund. Brukes både for lyd og elektromagnetisk stråling. Måleenheten er hertz, forkortet Hz. Kilohertz (KHz) er tusen svingninger per sekund. Megahertz (MHz) er millioner svingninger og Gigaherz (GHz) er millarder.

GHz

Gigaherz, dvs., 1 000 000 000 svingninger pr sekund.

Hormon

Kjemiske stoffer som styrer diverse viktige prosesser i kroppen. Eksempler på hormoner er insulin, adrenalin, kortison, tyroksin, etc. De er vanligvis tilstede i små mengder, men har stor innvirkning.

Hygrometer

Måler for luftfuktighet. Fuktigheten måles i prosent av det maksimale vanninnholdet i luften.

Impulslyd

Støytopper som skiller seg ut fra det normale lydnivået, f.eks., smell.

Infralyd

Ikke hørbare lyder, dvs. dype lyder under 20 Hz. Kan oppleves som vibrasjoner. Vanligvis er området 1-20 Hz det man kaller infralyd.

Infrarød stråling

Elektromagnetisk stråling mellom mikrobølger og synlig lys. Vi oppfatter dette som varmestråling.

Ion

Ladd molekyl, dvs., antall positive ladninger er forskjellig fra antall negative ladninger.

Ioniserende stråling

Radioaktiv stråling, røntgenstråling, og deler av UV spekteret. Denne strålingen skader mennesker ved å rive løs elektroner fra molekylene i kroppen. Det ladde molekylet kalles et ion. Ioniserende stråling er kreftfremkallende.

Kortison og kortisol

Kortison er et hormon som har til oppgave å bekjempe stress i kroppen. Det bremser immunsystemet og bidrar til heling av skader. Kortison er et legemiddel som omgjøres til kortisol i kroppen.

Lavfrekvent elektrisk felt

Det elektriske feltet fra vekselstrøm, f.eks., høyspentledninger og elektriske apparater. Spenningen som lager strømmen skifter retning 50 ganger i sekundet. Feltet vil derfor endres med en frekvens på 50 Hz. Det elektriske feltet trenger i liten grad gjennom vegetasjon, husvegger, klær, o.l.

Lavfrekvent magnetisk felt

Det magnetiske feltet fra vekselstrøm, f.eks., høyspentledninger og elektriske apparater. Strømmen skifter retning 50 ganger i sekundet. Feltet vil derfor endres med en frekvens på 50 Hz. Det magnetiske feltet trenger gjennom alle bygningsmaterialer nesten upåvirket.

MHz

Megahertz, dvs., 1 000 000 svingninger pr sekund.

Melatonin

Hormonlignende stoff som styrer bl.a. døgnrytme og tretthetsfølelse. Utskilles av epifysen. Kraftig lys som treffer øynene stopper produksjonen av melatonin, dvs., gjør en våken. Hos dyr styrer melatonin dvaletilstanden.

Membranprosess

Cellene i kroppen er omgitt av en membran. Denne slipper primært næringsstoffer inn og avfallsstoffer ut. Dette kalles membranprosesser.

Metaanalyse

Forskning som oppsummerer tallmaterialer fra flere andre forskningsrapporter som ofte kan ha forskjellige konklusjoner. Som grunnlag velger man vanligvis alle publiserte studier som møter diverse kvalitetskriterier for forsking.

Mikrobølger

Elektromagnetiske bølger som ikke finnes naturlig på jorden. Brukes til radar, mikrobølgeovner, mobiltelefon, trådlst internett, Bluetooth og punkt-til-punkt kommunikasjon. Frekvensområde 1-100 GHz. Bølgelengde 0,3-30 cm.

Mikroorganismer

Bakterier, sopp, alger og vanligvis virus.

Millimeterbølger

Elektromagnetisk stråling. Brukes tidvis om frekvensene mellom mikrobølger og infrarødt lys.

Mykotoksin

Giftig stoff fra mugg. Enkelte muggsopparter utskiller sterkt kreftfremkallende stoffer, f.eks. Aspergillus Flavus og Aspegillus Niger som utskiller aflatoksin.

mSv

Millisievert. Et mål for strålebelastningen et menneske utsettes for fra radioaktive kilder.

Noradrenalin

Hormon som opptrer sammen med adrenalin og har tilsvarende virkninger.

pH

Enhet for måling av surhet i vann. En pH verdi under 7 betegner en syre. Vann har en pH på 5.5-6.5 med naturlig oppløsning av gasser fra luften. Verdiene for surhet varierer fra pH 0 til 14. Null er maksimalt surt, mens 14 er maksimalt basisk.

Plast

Samlebetegnelse for en rekke forskjellige kunststoffer, f.eks., polyetylen, polymetylpenten, polyvinylklorid, polystyren, polyuretan, teflon, styroacrylnitril og polykarbonat.

PVC

Polyvinylklorid. Vanlig plaststoff som brukes i bl.a. gulvbelegg, og baderomstapeter. PVC anses av mange som det mest miljøskadelige plaststoffet.

Radar

System som gjør det mulig å overvåke luft og sjøområder. Brukes bl.a. på båter, fly, flyplasser, og av militære. Sender ut mikrobølgepulser og måler hva som reflekteres tilbake. Dette gjør det mulig å bestemme avstand og hastighet på fly, båter, m.m.

Radondøtre

Radioaktive stoffer som oppstår når radongassen spaltes, f.eks., Polonium, Bismuth og Bly. Radioaktive grunnstoffer kan gå over i nye grunnstoffer idet de sender ut stråling.

Resonans

Svingninger som er i takt. Brukt om elektromagnetiske bølger som skaper resonante svingninger i biologisk materiale. For eksempel mikrobølger som får DNA-molekyler til å svinge i resonans.

Serotonin

Neurotransmitter. Et stoff som er sentralt for kommunikasjonen mellom hjernecellene. Aktivt i helingen av skader. Påvirker bl.a. muskelspenninger og blodårenes gjennomtrengelighet. Serotoninforstyrrelser medfører depresjoner, søvnløshet, irritabilitet, angst, migrene, kvalme, synsforstyrrelser, leddsmerter, hjertebank, kaldsvette, utslett, betennelser, hevelser, svimmelhet, skjelving, øyeplager, m.m.

Spekter

Et sammenhengende frekvensområde, f.eks., fargespekteret i lys.

To-polede brytere

En elektrisk ledning består av to ledere. To-polede brytere kutter forbindelsen i begge ledningene. Herved unngås lavfrekvente elektriske felt fra ledninger etter bryteren.

Toksin

Giftstoff, for eksempel, fra sopp eller bakterier.

;
Tyroksin

Hormon som påvirker stoffskifte, bl.a., omdannelsen av næring til varme. Tyroksinforstyrrelse kan gi en serie diffuse plager.

Ultrakortbølge

Radiobølger i frekvensområdet som benyttes av FM, DAB og TV sendere. Vanligvis omtales frekvensområde 30-300 MHz som ultrakortbølger.

Volt

Måleenhet for elektrisk spenning. Forkortes V. Strømnettet har en spenning på 220V vekselstrøm. Spenning er årsak til elektriske felt.

Østrogen

Kvinnelig kjønnshormon. Også mye anvendt i medikamenter, men kan ha alvorlige bivirkninger. Enkelte miljøgifter gir uheldige østrogenhermende effekter.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste