Høyspentledninger og helse
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Felt fra høyspentledninger og helse


 
Høyspentledninger

Lavfrekvente elektriske felt stammer fra høyspentledninger, lavspentledninger, jernbaneledninger, ujordet ledningsnett i boligen, downlights, varmefolie i tak, vannsenger, ujordet kontorutstyr, lamper og ujordet elektrisk utstyr generelt. Disse omgir seg også med lavfrekvente magnetiske felt. Lavfrekvente magnetiske felt beskrives mer utfyllende i neste kapittel.

Spenning og strømstyrke

Lavfrekvente elektriske felt skapes av elektrisk spenning. Spenning måles i Volt. Det lavfrekvente magnetiske feltet skapes av strømstyrken som måles i Ampere. Feltene fungerer fysisk forskjellig. Lavfrekvente elektriske felt kan f.eks. enkelt skjermes med en jordet metallfolie. Lavfrekvente magnetiske felt kan i praksis vanskelig skjermes.

Feltfrekvens
Nettspenning

Feltene kalles lavfrekvente på grunn av vekselstrømmen i ledningene som skifter retning 50 ganger i sekundet. Feltene endres også 50 ganger i sekundet. Vi sier de har en frekvens på 50 Hz. I USA er frekvensen 60 Hz. Feltene fra sporvognledninger har en frekvens på 16 2/3 Hz. Styrken på lavfrekvente elektriske felt måles i volt pr. meter, forkortet V/m.

Elektriske og magnetiske felt

En rekke forskningsarbeider sannsynliggjør skadevirkninger fra lavfrekvente elektriske og magnetiske felt. Feltene opptrer ofte samtidig. I enkelte tilfeller er det uklart om det er det elektriske eller det magnetiske feltet som er årsak til de observerte helseskadene. Tidligere var man mest opptatt av det elektriske feltet. I dag er det mest fokus på det magnetiske feltet.

Kreft
Laboratorieforsøk.

De epidemiologiske undersøkelsene av felt knytter primært kreft til lavfrekvente magnetiske felt. Reproduserbare laboratorieundersøkelser har lenge vist at lavfrekvente elektriske felt har innvirkning på immunforsvaret (Lyle,1988). Økt aktivitet av et enzym som er sentralt ved celledeling er påvist. (Byus,1988) Begge undersøkelsene sannsynliggjør økt kreftfare.

Hjernsvulst og endetarmskreft
Lungekreft og leukemi

En undersøkelse viser økt forekomst av hjernesvulst og endetarmskreft ved eksponering for lavfrekvente elektriske felt. (Guenel,1996) Endetarmskreft øker dramatisk i Norge. Økt fare for lungekreft og leukemi er påvist i en annen undersøkelse. (Baris,1996) En metanalyse fra 2011 av 9 studier av leukemi konkludere med en sammenheng. (Wang,2011).

Hudplager
Hjertearytmi

Lavfrekvente elektriske felt trenger i liten grad inn i kroppen. Man mener derfor at hud og øyne er mest utsatt. Elektriske felt gir trolig tretthet, søvnproblemer, hodepine, hudirritasjon, eksem, såre øyne, og hjertearytmi. Øyeirritasjon vil også ofte gi tretthetsfølelse. Mer alvorlige skader knyttes ofte til det lavfrekvente magnetiske feltet.

Oppbygning av magnetiske felt

 

Dette er imidlertid komplisert. Eksponering for elektriske felt gjør at det går strøm gjennom kroppen. Strømmen vil primært følge de mest ledende banene som f.eks. blodårer og nervetråder. Rundt slike ledere vil det igjen bygges opp et svakt lavfrekvent magnetisk felt.

Diffuse plager
Strømallergi

Mange utvikler langsomt diffuse helseplager etter års eksponering. Noen ytterst få kan tilslutt oppleve akutte plager ved opphold i felt. Rødflamming av huden og generell uopplagthet er de vanligste problemene. Hudforandringer kan påvises eksperimentelt. (Johansson,1995) Slike akutte plager omtales ofte som strømallergi. Den gamle typen dataskjermer var den vanligste utløsende årsak.

Interesseorganisasjoner

"Foreningen for El-Overfølsomme" (FELO) er en interesseorganisasjon for de som er rammet. I Sverige finnes det en stor interesseorganisasjon "Elöverkänsligas Riksförbund". Misnøyen med Staten Strålevern og deres avvisning av helsefarer, har ført til opprettelse av "Folkets Strålevern". Se adressene på slutten av kapitlet.

BioInitiative

Internasjonalt har forskere samlet seg i Bioinitiative.org og vurdert nærmere 2000 rapporter om temaet. De konkluderer med økende bevis for alvorlige helseskader. Dette står i kontrast til "ICNIRP-International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection" som stort sett benekter skadevirkninger. Mange påstår forskere som er villige til å benekte skadevirkninger, belønnes med titler og karriere hos ICNIRP og Statens Strålevern.

Antioksidanter

Det er enighet om at antioksidanter i mat og kosttilskudd beskytter mot en rekke sykdommer. Dyreforsøk viser at felt reduserer nivået antioksidanter og øker nivået av farlige oksidanter i hjerne og øye. (Akpinar,2012). Slike effekter observeres også på nervesystemet og ved forsert aldring. (Falone,2008).

Frekvensavhengige skadevirkninger

Det ser ut som enkelte skadevirkninger på mennesker muligens avhenger like mye av frekvensen som styrken på feltet. (Adey,1980) Innen alternativ medisin er mange opptatt av frekvensavhengige biologiske virkninger, spesielt i allergisammenheng.

Vinduseffekter

Enkelte elektriske påvirkninger kan muligens ha såkalte vinduseffekter. (Adey,1980). Det vil si at påvirkninger som er for svake eller for sterke, ikke har noen effekt. Du kan ikke være garantert at et svakt elektriske felt er mindre farlig enn et sterkt elektrisk felt. En slik vinduseffekt gjelder for likestrøm ved legingen av sår. I et dyreforsøk finner en at adferdsendinger oppstår ved kun lave nivåer felt. (Fournier,2012)

Faregrenser

Dette gjør angivelse av faregrenser spesielt vanskelig. Et så lavt som mulig prinsipp bør anvendes. Erfaringene fra miljøutmålingene antyder at feltstyrken bør under 10 V/m. Norske myndigheter avviser stort sett at feltene har helsemessige konsekvenser.

Søvn og regenerering

Kroppen er muligens i stand til å tåle betydelige belastninger fra elektriske og magnetiske felt hvis den får regenerere i løpet av natten. Det legges derfor stor vekt på en ubelastet soveplass. Rundt 90% av kroppens døde celler erstattes i løpet av tiden man sover. Hjernens elektriske aktivitet er høyeste under søvn.

Lavfrekvent elektriske felt brukt medisinsk

Lavfrekvent elektriske felt brukes i flere typer medisinsk behandling. Dette bekrefter bedre enn mye annet at slike felt har biologisk innvirkning. En interessant rapport er hvordan felt med en frekvens mellom 100 og 300 kHz utløser programmert celledød i hjernesvulster og trolig redder liv. (Rulseh,2012).

Jordfeil

Varmefolie i taket

Eksponering for lavfrekvente elektriske felt skyldes i alt vesentlig kilder i boligen. Jordfeil kan gi meget høy felteksponering. Varmefolie i taket gir kraftig belastning. Vannseng og lavvolt downlights er to andre store kilder. Slike kilder gir tidvis også høye lavfrekvente magnetiske felt.

Lese og nattlampe

 

En- og to-polede brytere

Lamper nær sove- og oppholdsplass også er betydelige kilder til lavfrekvente elektriske felt. Feltene er høyest når lampene er slått av, hvis ikke spesielle to-polede brytere brukes. Reduksjonen skyldes lavere spenning i forhold til jord når 2 av fasene i vår 3-fase strøm kobles sammen. Vanlige en-polede brytere bryter kun en av lederne i en ledning og fjerner ikke feltet.

Felt fra vegger og tak i trehus

Trehus med gammelt ujordet elektrisk opplegg har ofte store elektriske feltet mellom vegger, tak og gulv. Beboerne utsettes kontinuerlig for høy feltbelastning. Dette er sjelden noe problem i mur og betongbygninger. Her jorder veggene bort det elektriske feltet. Normalt var det kun jordet elektrisk opplegg på kjøkken og bad i eldre boliger. På kontorer og arbeidsplasser skal alt være jordet.

Skjerming av utendørs feltkilder

 

Elektriske felt fra for eksempel høyspentledninger utenfor boligen jordes i stor grad bort av vegetasjon, vegger, o.l. Murvegger gir full beskyttelse. Jordet aluminiumsfolie som diffusjonssperre istedenfor plast skjermer trehus, men ødelegger også jordens naturlige elektriske felt. Aluminiumsfolie i veggene kan muligens gi økt risiko for lynnedslag.

Støy

Høyspentledninger gir også plagsom støy i form av summing. Dette er spesielt tilfelle i vått vær og med gamle ledninger. Elverket er muligens villig til å rette på dette.

Naturlig jordelektrisk felt

Jorden omgir seg med naturlige lavfrekvente elektriske felt i området 0,3-32 Hz. Hovedkilden er lynnedslag over hele jorden. Feltene er muligens viktige for mennesker. Beskyttelse mot kunstige elektriske felt vil også ødelegge de naturlige elektriske feltene. Armert betong er spesielt uheldig, mens teglstein og til dels tre er gunstige materialer. (Kønig,1975).

Litteratur:

Smith,CW. & Best,S. 1989 "Electromagnetic man - health hazards in the electrical
  environment", Dent London
Marino,A. 1987 "Modern bioelectrisity", Dekker N.Y.
Frøhlich,H. 1988. "Biological coherence and response to external stimuli", Springer Verlag,
  Heidelberg
Presman,AS 1970 "Electromganetic fields and life", Plenum Press, N.Y.
NYS Dept of Health. 1987 "New York State Power Line Project Scientific Advisory Panel Final
  Report", N.Y.
Schjeldrup,V. 1987 "Elektromagnetismen og livet", Dreyer
Kohenlechner, M. 1984 "Værsyk", Dreyer Oslo
Electronics World. 1990 "Killing fields", Februar, England
Berge,B. 1988 "De siste syke hus", Universitetsforlaget

Adresser:

Elöverkänsligas Riksförbund, Blåsutvägen 53, 121 36 Johanneshov, Sverige. 00 46 8 712 90 65.
Folkets Strålevern, Fjelkensvingen 10, 1395 Hvalstad. 66 90 49 22
Foreningen for El-Overfølsomme (FELO), Fagerliveien 13, 0587 Oslo. 32 73 30 09
Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. 21 07 70 00
Statens Strålevern, Grini næringspark 25, 1345 Østerås 22 24 41 90

Referanser:

Adey,WR. 1980 "Frequency and power windowing in tissue interactions with weak
  electromagnetic fields", Proc.IEEE. 68(1).
Akpinar, D. 2012. "The effect of different strengths of extremely low-frequency
  electric fields on antioxidant status, lipid peroxidation, and visual evoked
  potentials.", Electromagn Biol Med, Dec
Baris,D. 1996. "A case cohort study of suicide in relation to exposure
  to electric and magnetic fields among electrical utility workers.",
  Occup Environ Med. Januar.
Byus, CV. 1987 "The effect of low-energy 60 Hz environmental fields upon the growth-related
  enzyme ornithine decarbooxylase", Carsinogenesis, 8:1385-1389.
Falone, S. 2008. "Chronic exposure to 50Hz magnetic fields causes a significant weakening of
  antioxidant defence systems in aged rat brain.", Int J Biochem Cell Biol.40
Fournier, NM, 2012. "Neurodevelopmental anomalies of the hippocampus in rats exposed to weak
  intensity complex magnetic fields throughout gestation."Int J Dev Neurosci., Oct.
Guenel,P. 1996. Exposure to 50-Hz electric field and incidence of leukemia,
  brain tumors, and other cancers among French electric utility
  workers. Am J Epidemiol. Dec.
Johansson,O. 1995 "Electrosensitivity, electrosupersensitivity, and screen dermatitis:
  preliminary observations from on-going studies in the human skin". Karolinsak Institutet,
  Stockholm
Kønig,HL. 1975 "Unsichtbare Umwelt", Eigenverlag H.L.Kønig
Lyle, DB et al. 1988 "Suppression of T-lymphocyte cytotoxicity following exposure to 60 Hz
  sinusoidal electric fields, Bioelectromagnetics 9:303-313.
Rulseh, AW. 2012. "Long-term survival of patients suffering from glioblastoma multiforme treated
  with tumor-treating fields", World J Surg Oncol., Oct
Wang X, 2011. "Occupational and residential exposure to electric and magnetic field and its
  relationship on acute myeloid leukemia in adults - A Meta-analysis". Zhonghua Liu Xing Bing
  Xue Za Zhi., Aug

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran CanariaUopplagt hjemme - frisk borte?