Radongass og fare for lungekreft ved radon i boliger
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Radon og fare for lungekreft

Radongass og lungekreft
Alunskifer

Radongass stammer fra nedbrytningen av naturlige radioaktive stoffer i berggrunnen. Tilnærmet alle boliger er belastet med noe radon. De høyeste nivåene av radon finner man i områder med alunskifer og til dels granitt. Norge er et av de landene i verden som er mest utsatt for radon. Økt fare for lungekreft er den sentrale konsekvensen for vår helse.

Radon i innemiljøet

 

Radon
Høye nivåer radon inne er en antatt helsefare i forhold til lungekreft.

Tette boliger

Utviklingen de siste tiårene har gitt oss tette boliger for å spare energi. Høye radonkonsentrasjoner samles opp. Variasjonene fra bolig til bolig er store. Kjellere er mest utsatt, mens toppetasjene er minst belastet. Variasjonene fra time til time kan være betydelige. En langtidstest er nødvendig for å slå fast den nøyaktige radonbelastningen.

Kilder til radon

Den vanligste måten radongass trenger inn på er gjennom rørgjennomføringer og sprekker i kjelleren. Skifer og granitt brukt som bygningsmaterialer bidrar i mindre grad. Avgassing fra grunnvann som drikkevannskilde kan også gi radon. Dusjing og oppvaskmaskiner er mest uheldig, mens det ikke regnes som farlig å drikke vannet.

Vinterhalvåret

Problemet er størst i vinterhalvåret. Oppvarmingen gir undertrykk i boligen og det luftes lite. Snø kan tette lufteventiler i kjellere. Telen i bakken bremser radonutluftingen via jordskorpen. Boligen fungerer som en skorstein for radongassen.

Tiltaksgrenser

For 9% av norske boliger er nivået over 200 Bq/m3. Risikoen for lungekreft ved å bo i et hus med 800 Bq/m3 hevdes å tilsvare 20 sigaretter daglig. Myndighetene halverte i 2009 tiltaksgrensene. Ved 100 Bq/m3 bør det iverksettes enkle tiltak. Hvis nivået er over 200 Bq/m3, bør mer omfattende tiltak gjennomføres. Gjennomsnittet i boliger ligger på 90 Bq/m3.

Radondøtre
Innånding

Radongass (Rn-222) spaltes til såkalte radondøtre, hovedsakelig Polonium (Po-218, Po-214), Bismut (Bi-214), og Bly (Pb-214). Radondøtrene fester seg til lungene. De bidrar hovedsakelig med alfastråling som gir høy risiko for lungekreft. Andre organer er trolig lite utsatt, men en rapport viser sammenheng mellom radon og leukemi hos barn. (Evrard,2006)

Lungekreft

Radon hevdes å medvirke til 5-30% av lungekrefttilfellene i Norge. Usikkerheten er stor. Enkelte hevder at radonproblemet overdramatiseres for å avlede oppmerksomheten fra strålingsproblemene ved kjernekraft. Dokumentasjonen av skadevirkningene har vært svak. Se kapittel 1.10. WHO mente i 2006 at 10% av lungekrefttilfellene skyldes radon..

Varierende resultater

Røyking

En stor finsk undersøkelse påviser ingen sammenheng mellom radon og lungekreft. (Auvinen,1996) I en mindre spansk undersøkelse påvises det en sammenheng. (Barros-Dios,2002) Undersøkelsen viser også at kombinasjonen av radon og røyking er spesielt farlig. En tredje undersøkelse finner kun økt fare ved radon for mannlige røykere. (Pisa,2001). En stor amerikansk undersøkelse finner 34% mer lungekreft hos de med over 150 Bq/m3 enn de med under. (Turner, 2011).

Gruvearbeidere

Faregrensene for lungekreft fra radon bygger delvis på undersøkelser av gruvearbeidere. Det er her ikke tatt hensyn til samtidig belastning fra kreftfremkallende silikater og dieselrøyk. (Bergdahl,2010). Det er således mer usikkerhet rundt radon enn myndighetene gir uttykk for. Men man bør bruke et "føre var"-prinsipp spesielt ved høye radonnivåer eller hvis en samtidig røyker.

Lave radondoser

Det er også publisert rapporter om at radon forebygger lungekreft. (Scott, 2012). Teorien er at lave doser radioaktivitet muligens kan ha en gunstig innvirkning på immunforsvaret. Dosene det er snakk om, antydes til 70-150 Bq/m3, dvs. i nivåer hvor norske myndigheter mener det bør iverksettes tiltak.

Hudkreft

En teori knytter hudkreft til en kombinasjon av radon og elektrostatisk oppladning fra klær. Oppladningen gjør at huden trekker til seg radondøtre. Hudkreft oppstår nesten aldri på områder som dekkes av tettsittende undertøy. Undertøy vil skjerme alfastrålingen i betydelig grad. En undersøkelse viser økning av en mindre farlig type hudkreft. (Wheeler,2012).

Radon og KOLS

En amerikansk undersøkelse knytter radon til økt dødelighet fra KOLS. (Turner, 2012). Undersøkelsen omfatter så mye som 1.2 million personer over 30 år og viser dose-respons sammenheng. Radons ionisering av luften og endring av støvforholdene kan muligens være involvert i dette.

Bedret ionebalanse
Ingen akutte plager

Ionebalansen i luften bedres vesentlig av radon. Værsyke personer og revmatikere kan muligens reagere. All stråling regnes som en belastning for kroppen og muligheten for langtidsvirkninger som gir redusert livskvalitet, bør holdes åpen. Det er ingen anerkjente akutte plager med radongass.

Radon reduserer revmatiske plager

Kurbad og gruver med høy radonnivå i vann og luft er brukt mot revmatiske plager. En dobbel blind studie viser langtids smertelindring og redusert medisinbehov. (Franke, 2007). Russisk og japansk forsking peker i samme retning (Yamaoka,2004. Raspopova,2006). En koreansk rapport antyder gunstig effekt av radioaktivitet på betennelsestilstander generelt, samt kreft. (Sanders 2012).

Beskyttelse mot radongass

Du kan ofte redusere radonkonsentrasjonen i en bolig med enkle midler. Omfattende radonproblemer kan tidvis avhjelpes for få hundre eller tusen kroner pluss egeninnsats. Dette forutsetter ofte at en foretar en øyeblikkstest som viser hvor radon trenger inn i boligen.

Radonsanering

Radonsanering kan i noen tilfeller være kostbart. En metode er å sette et rør ned under kjellergulvet. Gassen ledes i rør ut av veggen eller over tak ved hjelp av en vifte (Helsedirektoratet,1986). Kjøp ikke kostbare radonpakker uten en nøyaktig og uavhengig langtidstest først.

Nye bygg

Ved nybygging er det påbudt med dyr radonmembran mot grunnen. Radonbrønner ned i grunnen under membranen for aktivisering hvis det senere måles radon, kan være fornuftig. Installasjon av ventilasjonsanlegg kan noen ganger øke radonnivået i en bolig. Fjerning av radon fra borevann er mulig.

Litteratur:

Brookins, DG. 1990 "The indoor radon problem", Columbia, N.Y.
Henriksen,T. m.fl. 1988 "Radioaktivitet stråling helse", Universitetsforlaget, Oslo
Storruste, A. & Larsen, E. 1988 "Måling av radon og radondøtre med enkle midler",
  Universitetet i Oslo.
Stranden, E. 1987 "Radon-222 in Norwegian dwellings", Universitetet i Oslo
McCunney, RJ. 1989 "Handbook of occupational medicine", Boston
Byggforsk. "Radon - bygningstekniske tiltak", Byggedetaljblad A 520.706, Oslo
"Radon's risks", 1994 Scientific American, August.

Adresser:

Statens Strålevern, Grini Næringspark 25, 1345 Østerås. 67 14 41 91

Referanser:

Auvinen,A. 1996. "Indoor radon exposure and risk of lung cancer: a nested
  case-control study in Finland.", J Natl Cancer Inst, Jul
Barros-Dios, JM. 2002. "Exposure to residential radon and lung cancer in Spain:
  a population- based case-control study." Am J Epidemiol, Sep.
Bergdahl, IA, 2010. "Lung cancer and exposure to quartz and diesel exhaust in
  Swedish iron ore miners with concurrent exposure to radon", Occup Environ Med., Aug.
Evrard,AS. 2006. "Childhood leukemia incidence and exposure to indoor radon,
  terrestrial and cosmic gamma radiation.", Health Phys, Jun.
Franke, A 2007. "Long-term benefit of radon spa therapy in the rehabilitation of
  rheumatoid arthritis: a randomised, double-blinded trial.",Rheumatol Int. Jun;27
Helsedirektoratet,1986 "Byggtekniske tiltak for å begrense radonkonsentrasjonene i framtidige
  boliger". Hefte 2-86.
Pisa, FE. 2001. "Residential radon and risk of lung cancer in an Italian alpine
  area." Arch Environ Health, May-Jun
Raspopova, EA 2006. "Radon alpha-applicator in therapy of reactive and inflammatory
  arthropathies". Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. Jul-Aug.
Sanders, CL. 2012. "Potential treatment of inflammatory and proliferative diseases by
  ultra-low doses of ionizing radiations", Dose Response. Dec;10.
Scott, BR. 2011. "Residential radon appears to prevent lung cancer", Dose Response. 9.
Turner, MC. 2011. "Radon and lung cancer in the American Cancer Society cohort",
  Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011 Mar
Turner, MC. 2012. "Radon and COPD mortality in the American Cancer Society Cohort.",
  Eur Respir J. May;39
Wheeler, BW. 2012. "Radon and skin cancer in southwest England: an ecologic study.",
  Epidemiology. Jan;23.
Yamaoka K, 2004. "Study on biologic effects of radon and thermal therapy on
  osteoarthritis", J Pain. 2004 Feb;5
Zielinksi, JM. 2006. "World Health Organization's International Radon Project.",
  J Toxical Environ Health, Apr.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Prøvebo et optimalt
miljø i ferien

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran CanariaUopplagt hjemme - frisk borte?